Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

 

Nawigacja

*** Sekretariat Dzwonki Konsultacje dla Rodziców Kalendarz roku szkolnego Dodatkowe dni wolne Podstawa programowa WDŻ - tematy zajęć Dokumenty szkolne PSO Ewaluacja zewnętrzna Zapisy do klasy I na rok szk. 2018/2019 Nabór na wolne stanowisko nauczyciela Pomoc finansowa w roku szkolnym 2016/2017 Dożywianie Dowozy uczniów Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników Wyprawka pierwszoklasisty Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 Regulamin ZFŚS Rządowy Program "Dobry Start"

Informacje

Nabór na wolne stanowisko nauczyciela

Procedura_naboru_na_wolne_stanowiska_nauczycieli.pdf

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

ul. 2 Lutego 3, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

Wymiar zatrudnienia: etat nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Okres zatrudnienia: od dnia 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w specjalności edukacja wczesnoszkolna,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. spełnione warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe,
  2. znajomość przepisów prawa oświatowego,
  3. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi, komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, wysoka kultura osobista,
  6. obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, dyspozycyjność,
  7. umiejętności artystyczne, obsługa komputera, stosowanie TIK.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. planowanie i wykonywanie czynności dydaktyczno-wychowawczych,
  2. stosowanie twórczych metod i form pracy z dzieckiem,
  3. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dziecka,
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcją wychowawcy klasy,
  5. prowadzenie działań wspierających współpracę z rodzicami,
  6. organizacja imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych,
  7. inicjowanie i prowadzenie akcji promujących klasę i szkołę.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,
  7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy,
  8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie do dnia 20 sierpnia 2014r. dokumentów (osobiście lub pocztą) do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. 2 Lutego 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na stanowisko pracy: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Uwaga:

 1. Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie internetowej szkoły sptrzcinskozdroj.edupage.org
  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.
 2. Z procedurą naboru można zapoznać się na stronie internetowej sptrzcinskozdroj.edupage.org
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru zostaną telefonicznie poinformowane.
  Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w dniu 22 sierpnia 2014r. od godziny 1000 w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju.
 5. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły sptrzcinskozdroj.edupage.org i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

mgr Violetta Papież

Trzcińsko-Zdrój, dn. 04.07.2014r.

Ogloszenie_o_naborze

Wyniki_naboru_2014.pdf

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

ul. 2 Lutego 3, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

nauczyciel oddziału przedszkolnego

 

Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

Wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych (22 godziny pensum + 3 godziny nadliczbowe)

Okres zatrudnienia: od dnia 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
  2. obywatelstwo polskie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe (praktyki pedagogiczne, staż, przygotowanie zawodowe, formy doskonalenia),
  2. łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi, cierpliwość, opanowanie,
  3. komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność,
  4. mile widziane umiejętności artystyczne, językowe, obsługa komputera.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym,
  2. prowadzenie obserwacji uczniów, dokonywanie diagnozy,
  3. prowadzenie działań wspierających współpracę z rodzicami,
  4. organizacja imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych,
  5. inicjowanie i prowadzenie akcji promujących oddział przedszkolny i szkołę.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,
  7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy,
  8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie do dnia 20 sierpnia 2013r. dokumentów (osobiście lub pocztą) do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. 2 Lutego 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na stanowisko pracy: nauczyciel oddziału przedszkolnego.

 

Uwaga:

 1. Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju i stronie internetowej szkoły sptrzcinskozdroj.edupage.org
 2. Z procedurą naboru można zapoznać się na stronie internetowej sptrzcinskozdroj.edupage.org
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 4. Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w dniu 22 sierpnia 2013r. od godziny 1000 w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju.
 5. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju i stronie internetowej szkoły sptrzcinskozdroj.edupage.org

 

Trzcińsko-Zdrój, dn. 05.07.2013r.                    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju

mgr Violetta Papież

 

 

 

Ogloszenie_o_naborze_na_stanowisko_nauczyciela_oddzialu_przedszkolnego.pdf

Wyniki_naboru.pdf